1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


1:1 Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitaniji;
1:2 Po proviđenju Boga Oca, svetinjom Duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
1:3 Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za život nad vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,
1:4 Za nasledstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
1:5 Koje je sila Božija verom sačuvala za spasenje, pripravljeno da se javi u poslednje vreme;
1:6 Kome radujte se, premda ste sad malo (gde je potrebno) žalosni u različnim napastima,
1:7 Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
1:8 Kog ne videvši ljubite i kog sad ne gledajući no verujući Ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.
1:9 Primajući kraj svoje vere, spasenje dušama.
1:10 Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
1:11 Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
1:12 Kojima se otkri da ne samim sebi nego nama služahu ovim što vam se sad javi po onima koji vam propovediše jevanđelje poslanim s neba Duhom Svetim, u koje anđeli žele zaviriti.
1:13 Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svog uma budite trezni, i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos.
1:14 Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svom neznanju,
1:15 Nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
1:16 Jer je pisano: Budite sveti, jer sam ja svet.
1:17 I ako zovete Ocem Onog koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po delu, provodite vreme svog življenja sa strahom,
1:18 Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja, koje ste videli od otaca;
1:19 Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta;
1:20 Koji je određen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi,
1:21 Koji kroz Njega verujete Boga koji Ga podiže iz mrtvih, i dade Mu slavu, da bi vaša vera i nadanje bilo u Boga.
1:22 Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čistog srca ljubite dobro jedan drugog,
1:23 Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.
1:24 Jer je svako telo kao trava, i svaka slava čovečija kao cvet travni: osuši se trava, i cvet njen otpade;
1:25 Ali reč Gospodnja osaje doveka. A ovo je reč što je objavljena među vama.


2:1 Odbacite dakle svaku pakost i svaku prevaru i licemerje i zavist i sva opadanja,
2:2 I budite željni razumnog i pravog mleka, kao novorođena deca, da o njemu uzrastete za spasenje;
2:3 Jer okusiste da je blag Gospod.
2:4 A kad dođete k Njemu, kao kamenu živom, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran:
2:5 I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista.
2:6 Jer u pismu stoji napisano: Evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani, i skupoceni; i ko Njega veruje neće se postideti.
2:7 Vama, dakle, koji verujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stena sablazni:
2:8 Na koji se i spotiču koji se protive reči, na šta su i određeni.
2:9 A vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodetelji Onog koji vas dozva iz tame k čudnom videlu svom;
2:10 Koji nekad ne bijaste narod, a sad ste narod Božji; koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani.
2:11 Ljubazni! Molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od telesnih želja, koje vojuju na dušu.
2:12 A vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za šta vas opadaju kao zločince, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohođenja.
2:13 Budite dakle pokorni svakoj vlasti čovečijoj, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
2:14 Ako li knezovima, kao njegovim poslanicima za osvetu zločincima, a za hvalu dobrotvorima.
2:15 Jer je tako volja Božija da dobrim delima zadržavate neznanje bezumnih ljudi.
2:16 Kao slobodni, a ne kao da biste imali slobodu za pokrivač pakosti, nego kao sluge Božije.
2:17 Poštujte svakog: braću ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
2:18 Sluge! Budite pokorni sa svakim strahom gospodarima ne samo dobrima i krotkima nego i zlima.
2:19 Jer je ovo ugodno pred Bogom ako Boga radi podnese ko žalosti, stradajući na pravdi.
2:20 Jer kakva je hvala ako za krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom.
2:21 Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo Njegovim tragom:
2:22 Koji greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima Njegovim;
2:23 Koji ne psova kad Ga psovaše; ne preti kad strada; nego se oslanjaše na Onog koji pravo sudi;
2:24 Koji grehe naše sam iznese na telu svom na drvo, da za grehe umremo, i za pravdu živimo; kog se ranom isceliste.
2:25 Jer bijaste kao izgubljene ovce, koje nemaju pastira; no sad se obratiste k pastiru i vladici duša svojih.


3:1 A tako i vi žene budite pokorne svojim muževima, da ako koji i ne veruju reči ženskim življenjem bez reči da se dobiju,
3:2 Kad vide čisto življenje vaše sa strahom;
3:3 Vaša lepota da ne bude spolja u pletenju kose, i u udaranju zlata, i oblačenju haljina;
3:4 Nego u tajnom čoveku srca, u jednakosti krotkog i tihog duha, što je pred Bogom mnogoceno.
3:5 Jer se tako nekad ukrašavahu i svete žene, koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojim muževima.
3:6 Kao što Sara slušaše Avrama, i zvaše ga gospodarem; koje ste vi kćeri postale, ako činite dobro, i ne bojite se nikakvog straha.
3:7 Tako i vi muževi živite sa svojim ženama po razumu, i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunaslednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše.
3:8 A najposle budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni;
3:9 Ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da nasledite blagoslov.
3:10 Jer koji je rad da živi i da vidi dane dobre, neka zadrži jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prevare;
3:11 Neka se ukloni od zla, i neka učini dobro; neka traži mir i neka se drži njega.
3:12 Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši Njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrebi sa zemlje.
3:13 I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrim?
3:14 Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihovog ne bojte se, niti se plašite;
3:15 Nego Gospoda Boga svetite u srcima svojim. A budite svagda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje.
3:16 S krotošću i strahom imajte dobru savest, da ako vas opadaju za šta kao zločince da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu.
3:17 Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.
3:18 Jer i Hristos jedanput za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina, bivši telom, no oživevši Duhom;
3:19 Kojim sišavši propoveda i duhovima koji su u tamnici,
3:20 Koji nekad ne hteše da slušaju kad ih očekivaše Božije trpljenje u vreme Nojevo, kad se građaše kovčeg, u kome malo, to jeste osam duša, ostade od vode.
3:21 Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu vaskrsenjem Isusa Hrista.
3:22 Koji je s desne strane Bogu, otišavši na nebo, i slušaju Ga anđeli i vlasti i sile.


4:1 Kad, dakle, Hristos postrada za nas telom, i vi se tom misli naoružajte: jer koji postrada telom, prestaje od greha,
4:2 Da ostalo vreme života u telu ne živi više željama čovečijim, nego volji Božijoj.
4:3 Jer je dosta što smo proteklo vreme života proveli po volji neznabožačkoj, živeći u nečistotama, u slastima, u pijenju i bogomrskim neznaboštvima.
4:4 Zato se čude što vi ne trčite s njima u to isto neuredno življenje, i hule na vas.
4:5 Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.
4:6 Zato se i mrtvima propovedi jevanđelje, da prime sud po čoveku telom, a po Bogu da žive duhom.
4:7 A svemu se kraj približi. Budite dakle mudri i trezni u molitvama.
4:8 A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo greha,
4:9 Budite gostoljubivi među sobom bez mrmljanja;
4:10 I služite se među sobom, svaki darom koji je primio, kao dobri pristavi različne blagodati Božije.
4:11 Ako ko govori, neka govori kao reči Božije; ako ko služi neka služi kao po moći koju Bog daje: da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država va vek veka. Amin.
4:12 Ljubazni! Ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se šta novo događa;
4:13 Nego se radujte što stradate s Hristom, da biste, i kad se javi slava Njegova, imali radost i veselje.
4:14 Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, blago vama! Jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na Nj, a vi Ga proslavljate.
4:15 Samo da ne postrada koji od vas kao krvnik, ili kao lupež, ili kao zločinac, ili kao onaj koji se meša u tuđe poslove;
4:16 A ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga u ovom događaju.
4:17 Jer je vreme da se počne sud od kuće Božije; ako li se najpre od vas počne, kakav će biti posledak onima što se protive Božijem jevanđelju?
4:18 I kad se pravednik jedva spase, bezbožnik i grešnik gde će se javiti?
4:19 Zato i koji stradaju po volji Božijoj neka Mu kao vernom Tvorcu predadu duše svoje u dobrim delima.


5:1 Starešine koje su među vama molim koji sam i sam starešina i svedok Hristovog stradanja, i imam deo u slavi koja će se javiti:
5:2 Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobrog srca;
5:3 Niti kao da vladate narodom; nego bivajte ugledi stadu;
5:4 I kad se javi poglavar pastirski, primićete venac slave koji neće uvenuti.
5:5 Tako vi mladi slušajte starešine; a svi se slušajte među sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat.
5:6 Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vreme.
5:7 Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.
5:8 Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
5:9 Branite se od njega tvrđom u veri, znajući da se takva stradanja događaju vašoj braći po svetu.
5:10 A Bog svake blagodati, koji vas pozva na večnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrepi, da utemelji.
5:11 Njemu slava i država va vek veka. Amin.
5:12 Po Silvanu, vašem vernom bratu, kao što mislim, pišem vam ovo malo, savetujući i svedočeći da je ovo prava blagodat Božija u kojoj stojite.
5:13 Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu, i Marko, sin moj.
5:14 Pozdravite jedan drugog celivom ljubavi. Mir vam svima u Hristu Isusu. Amin.