1 | 2 | 3 | 4 |


1:1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista po volji Božijoj za obećanje života u Isusu Hristu,
1:2 Timotiju, ljubaznom sinu, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
1:3 Zahvaljujem Bogu kome služim od praroditelja čistom savesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim dan i noć,
1:4 Želeći da te vidim, opominjući se suza tvojih, da se radosti ispunim;
1:5 Opominjući se nelicemerne u tebi vere koja se useli najpre u babu tvoju Loidu i u mater tvoju Evnikiju; a uveren sam da je i u tebi;
1:6 Zaradi kog uzroka napominjem ti da podgrevaš dar Božji koji je u tebi kako sam metnuo ruke svoje na tebe.
1:7 Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.
1:8 Ne postidi se, dakle, svedočanstva Gospoda našeg Isusa Hrista, ni mene sužnja Njegovog; nego postradaj s jevanđeljem Hristovim po sili Boga,
1:9 Koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih;
1:10 A sad se pokaza u dolasku Spasitelja našeg Isusa Hrista, koji raskopa smrt, i obasja život i neraspadljivost jevanđeljem;
1:11 Za koje sam ja postavljen apostol i učitelj neznabožaca.
1:12 Zaradi kog uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome verovah, i uveren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj.
1:13 Imaj u pameti obraz zdravih reči koje si čuo od mene, u veri i ljubavi Hrista Isusa.
1:14 Dobri amanet sačuvaj Duhom Svetim koji živi u nama.
1:15 Znaš ovo da se odvratiše od mene svi u Aziji, među kojima i Figel i Ermogen.
1:16 A Gospod da da milost Onisiforovom domu; jer me mnogo puta uteši, i okova mojih ne postide se;
1:17 Nego došavši u Rim potraži me još s većim staranjem i nađe.
1:18 Da da njemu Gospod da nađe milost u Gospoda u dan onaj. I u Efesu koliko mi posluži, ti znaš dobro.


2:1 Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista;
2:2 I šta si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima, koji će biti vredni i druge naučiti.
2:3 Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa hrista;
2:4 Jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovog sveta da ugodi vojvodi.
2:5 Ako i vojuje, ne dobija venac ako pravo ne vojuje.
2:6 Radin koji se trudi najpre treba da okusi od roda.
2:7 Razumi šta govorim; a Gospod da ti da razum u svemu.
2:8 Opominji se Gospoda Isusa Hrista koji usta iz mrtvih, od semena Davidovog, po jevanđelju mom,
2:9 U kome trpim zlo do samih okova kao zločinac; ali se reč Božija ne veže.
2:10 Zato trpim sve izbranih radi da i oni dobiju spasenje u Hristu Isusu sa slavom večnom.
2:11 Istinita je reč: ako s Njim umresmo, to ćemo s Njim i oživeti.
2:12 Ako trpimo, s Njim ćemo i carovati. Ako se odreknemo, i On će se nas odreći.
2:13 Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sam sebe ne može odreći.
2:14 Ovo napominji, i posvedoči pred Gospodom da se ne prepiru, koje ništa ne pomaže, nego smeta one koji slušaju.
2:15 Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stideti, i pravo upravlja rečju istine.
2:16 A poganih praznih razgovora kloni se; jer najviše pomažu u bezbožnosti,
2:17 I reč njihova kao živina toči: među kojima je Imenej i Filit,
2:18 Koji u istini pogrešiše govoreći da je vaskrsenje već bilo; i smetaju veru nekih.
2:19 Tvrdo dakle stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: Pozna Gospod svoje; i: Da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje.
2:20 A u velikom domu nisu sudi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani: i jedni za čast, a jedni za sramotu.
2:21 Ako dakle ko očisti sebe od ovog, biće sud za čast, osvećen, i potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro delo.
2:22 Beži od želja mladosti, a drži se pravde, vere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivaju Gospoda od čistog srca;
2:23 A ludih i praznih zapitkivanja kloni se znajući da rađaju svađe.
2:24 A sluga Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude krotak k svima, poučljiv, koji nepravdu može podnositi,
2:25 I s krotošću poučavati one koji se protive: eda bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine,
2:26 I da se iskopaju iz zamke đavola, koji ih je ulovio žive za svoju volju.


3:1 Ali ovo znaj da će u poslednje dane nastati vremena teška.
3:2 Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,
3:3 Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi,
3:4 Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,
3:5 Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli. I ovih se kloni.
3:6 Jer su od ovih oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene gresima i vode ih različne želje,
3:7 Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine.
3:8 Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenog uma, nevešti u veri.
3:9 Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onih što posta.
3:10 A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, nameru, veru, snošenje, ljubav, trpljenje,
3:11 Proterivanja, stradanja, kakva mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakva proterivanja podnesoh, i od svih me izbavi Gospod.
3:12 A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.
3:13 A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.
3:14 Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povereno, znajući od koga si se naučio,
3:15 I budući da iz malena umeš sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hristu Isusu.
3:16 Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
3:17 Da bude savršen čovek Božji, za svako dobro delo pripravljen.


4:1 Zaklinjem te, dakle, pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom Njegovim i carstvom Njegovim:
4:2 Propovedaj reč, nastoj u dobro vreme i u nevreme, pokaraj, zapreti, umoli sa svakim snošenjem i učenjem;
4:3 Jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,
4:4 I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
4:5 A ti budi trezan u svačemu, trpi zlo, učini delo jevanđelista, službu svoju svrši.
4:6 Jer ja se već žrtvujem, i vreme mog odlaska nasta.
4:7 Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah.
4:8 Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Njegovom dolasku.
4:9 Postaraj se da dođeš brzo k meni;
4:10 Jer me Dimas ostavi, omilevši mu sadašnji svet, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.
4:11 Marka uzmi i dovedi ga sa sobom; jer mi je dobar za službu.
4:12 A Tihika poslao sam u Efes.
4:13 Kad dođeš donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito kožne.
4:14 Aleksandar kovač mnogo mi zla učini. Da mu Gospod plati po delu njegovom.
4:15 Čuvaj se i ti od njega; jer se vrlo protivi našim rečima.
4:16 U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Da im se ne primi!
4:17 Ali Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovih.
4:18 I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka. Amin.
4:19 Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.
4:20 Erast osta u Korintu. A Trofima ostavih u Miletu bolesnog.
4:21 Postaraj se da dođeš pre zime. Pozdravlja te Euvul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.
4:22 Gospod Isus Hristos sa duhom tvojim. Blagodat s vama. Amin.