1 | 2 | 3 | 4 |


1:1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
1:2 Svetima koji su u Kolosima i vernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:3 Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospoda svog Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
1:4 Čuvši veru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,
1:5 Za nad ostavljeni vama na nebesima, za koji napred čuste u reči istine jevanđelja,
1:6 Koje je u vama, kao i u svemu svetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onog dana kako čuste i razumeste blagodat Božiju u istini,
1:7 Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznog našeg drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov,
1:8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
1:9 Toga radi i mi od onog dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje Njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnom,
1:10 Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijem,
1:11 Jačajući svakom snagom po sili slave Njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
1:12 Zahvaljujući Bogu i Ocu, koji nas prizva u deo nasledstva svetih u videlu;
1:13 Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje,
1:14 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;
1:15 Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari.
1:16 Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.
1:17 I On je pre svega, i sve je u Njemu.
1:18 I On je glava telu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvih, da bude On u svemu prvi;
1:19 Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina,
1:20 I kroza Nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta Njegova, kroza Nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
1:21 I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima,
1:22 A sad vas primiri u telu mesa Njegovog smrću Njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
1:23 Ako samo ostanete u veri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovedano svoj tvari pod nebom, kome ja Pavle postadoh sluga.
1:24 Sad se radujem u svom stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na telu svom za telo Njegovo koje je crkva,
1:25 Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana među vama da ispunim reč Božiju,
1:26 Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima Njegovim,
1:27 Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave;
1:28 Kog mi propovedamo savetujući svakog čoveka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakog čoveka savršenog u Hristu Isusu.
1:29 Zašto se i trudim i borim po Njegovoj moći koja u meni silno čini.


2:1 Hoću dakle da vi znate koliku borbu imam za vas i za one što su u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne videše lica mog u telu,
2:2 Da se uteše srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakom bogatstvu punog razuma, na poznanje tajne Boga i Oca i Hrista,
2:3 U kojoj je sve blago premudrosti i razuma skriveno.
2:4 A ovo govorim, da vas niko ne prevari slatkim rečima.
2:5 Jer ako telom i nisam kod vas, ali sam duhom s vama, radujući se i videći vaš red i tvrđu vaše vere u Hrista.
2:6 Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
2:7 Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
2:8 Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
2:9 Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.
2:10 I da budete ispunjeni u Njemu koji je glava svakom poglavarstvu i vlasti;
2:11 U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim;
2:12 Zakopavši se s Njim krštenjem, u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.
2:13 I vas koji ste bili mrtvi u gresima i u neobrezanju tela svog, oživeo je s Njim, poklonivši nam sve grehe,
2:14 I izbrisavši pismo uredbe koja beše protiv nas, i to uzevši sa srede prikova ga na krstu;
2:15 I svukavši poglavarstva i vlasti izvede ih na ugled slobodno, i pobedi ih na njemu.
2:16 Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote;
2:17 Koje je sve bilo sen od onog što htede da dođe, i telo je Hristovo.
2:18 Niko da vas ne vara po svojoj volji izabranom poniznošću i službom anđela, istražujući i šta ne vide, i uzalud nadimajući se umom tela svog,
2:19 A ne držeći se glave, iz koje je sve telo s pomoću zglavaka i sveza sastavljeno, i raste za rast Božji.
2:20 Ako dakle umreste s Hristom stihijama sveta, zašto se kao živeći u svetu prepirete:
2:21 Ne dohvati se, ne okusi, ne opipaj; koje je sve na pogibao onome koji čini,
2:22 Po zapovestima i naukama ljudskim?
2:23 Koje je samo po reči premudrost samovoljno izbrane službe i poniznosti i nešteđenja tela, ne za čast kakvu, za punjenje tela.


3:1 Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga.
3:2 Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
3:3 Jer umreste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu.
3:4 A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi.
3:5 Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
3:6 Za koje ide gnev Božji na sinove protivljenja;
3:7 U kojima i vi nekada hođaste kad živeste među njima.
3:8 A sad odbacite i vi to sve: gnev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne reči iz usta svojih.
3:9 Ne lažite jedan na drugog; svucite starog čoveka s delima njegovim,
3:10 I obucite novog, koje se obnavlja za poznanje po obličju Onog koji ga je sazdao:
3:11 Gde nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos.
3:12 Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje,
3:13 Snoseći jedan drugog, i opraštajući jedan drugom ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
3:14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
3:15 I mir Božji da vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednom telu, i zahvalni budite.
3:16 Reč Hristova se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti učeći i savetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pesmama duhovnim, u blagodati pevajući u srcima svojim Gospodu.
3:17 I sve šta god činite rečju ili delom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i Oca kroza Nj.
3:18 Žene! Slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.
3:19 Muževi! Ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.
3:20 Deco! Slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu.
3:21 Očevi! Ne razdražujte dece svoje, da ne gube volje.
3:22 Sluge! Slušajte u svemu svoje telesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,
3:23 I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu, a ne kao ljudima:
3:24 Znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasledstva; jer Gospodu Hristu služite.
3:25 A koji skrivi primiće šta je skrivio: i nema gledanja ko je ko.


4:1 Gospodari! Pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate Gospodara na nebesima.
4:2 Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem.
4:3 Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata reči, da propovedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,
4:4 Da je javim kao što mi treba govoriti.
4:5 Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vreme.
4:6 Reč vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.
4:7 Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i verni sluga i drugar u Gospodu,
4:8 Kog poslah k vama za to isto, da razbere ko ste vi, i da uteši srca vaša,
4:9 S Onisimom vernim i ljubaznim bratom našim, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovde.
4:10 Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko, nećak Varnavin, za kog primiste zapovesti (ako dođe k vama, primite ga);
4:11 I Isus, prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jednini moji pomagači u carstvu Božijem koji mi biše uteha.
4:12 Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.
4:13 Jer ja svedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.
4:14 Pozdravlja vas Luka lekar ljubazni, i Dimas.
4:15 Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domaću crkvu njegovu.
4:16 I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.
4:17 I kažite Arhipu: Gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.
4:18 Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojih okova. Blagodat sa svima vama. Amin.