1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


1:1 Od Pavla i Silvana i Timotija, crkvi solunskoj u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:2 Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas u molitvama svojim,
1:3 I spominjući bez prestanka vaše delo vere, i trud ljubavi, i trpljenje nada Gospoda našeg Isusa Hrista, pred Bogom i Ocem našim,
1:4 Znajući, braćo ljubazna, od Boga izbor vaš.
1:5 Jer jevanđelje naše ne bi k vama samo u reči nego i u sili i u Duhu Svetom, i u velikom priznanju, kao što znate kakvi bismo među vama vas radi.
1:6 I vi se ugledaste na nas i na Gospoda primivši reč u velikoj nevolji s radošću Duha Svetog,
1:7 Tako da postadoste ugled svima koji veruju u Makedoniji i u Ahaji.
1:8 Jer se od vas proču reč Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego i u svako mesto iziđe vera vaša u Boga tako da nam nije potrebno šta govoriti.
1:9 Jer oni obznanjuju za vas kakav ulazak imasmo k vama, i kako se obratiste Bogu od idola, da služite Bogu Živom i Istinitom,
1:10 I da čekate Sina Njegovog s nebesa kog vaskrse iz mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gneva koji će doći.


2:1 Jer sami znate, braćo, ulazak naš k vama da ne bi uzalud;
2:2 Nego postradavši pre i osramoćeni bivši, kao što znate, u Filibi, oslobodismo se u Bogu svom kazivati vama jevanđelje Božije s velikom borbom.
2:3 Jer uteha naša nije od prevare, ni od nečistote, ni u lukavstvu;
2:4 Nego kako nas okuša Bog da smo verni da primimo jevanđelje, tako govorimo, ne kao ljudima ugađajući nego Bogu koji kuša srca naša.
2:5 Jer nikad iz laskanja ne govorismo k vama, kao što znate, niti iz uzroka lakomstva: Bog je svedok;
2:6 Niti tražeći od ljudi slave, ni od vas, ni od drugih.
2:7 Mogli smo vam biti na dosadu, kao Hristovi apostoli; ali bismo krotki među vama, kao što dojilica neguje svoju decu.
2:8 Tako smo vas rado imali da smo gotovi bili dati vam ne samo jevanđelje Božije, nego i duše svoje, jer ste nam omileli.
2:9 Jer pamtite, braćo, trud naš i posao: jer dan i noć radeći da ne dosadismo nijednom od vas, propovedasmo vam jevanđelje Božije.
2:10 Vi ste svedoci i Bog kako sveti i pravedni i bez krivice bismo vama koji verujete,
2:11 Kao što znate da svakog od vas kao otac decu svoju
2:12 Molismo i utešavasmo, i svedočismo vam da živite kao što se pristoji Bogu, koji vas je prizvao u svoje carstvo i slavu.
2:13 Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas reč čuvenja Božijeg primiste ne kao reč čovečiju, nego (kao što zaista jeste) reč Božiju, koja i čini u vama koji verujete.
2:14 Jer vi, braćo, prođoste kao crkve Božije koje su u Judeji u Hristu Isusu; jer tako i vi postradaste od svog roda kao i oni od Jevreja,
2:15 Koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke Njegove, i koji nas isteraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svim ljudima protive,
2:16 I zabranjuju nam kazivati neznabošcima da se spasu; da ispune grehe svoje svagda; ali naposletku dođe gnev na njih.
2:17 A mi, braćo, osirotivši za vama neko vreme licem a ne srcem, većma hićasmo da vidimo lice vaše s velikom željom.
2:18 Zato htedosmo da dođemo k vama, ja Pavle jednom i drugom, i zabrani nam sotona.
2:19 Jer ko je naš nad ili radost, ili venac slave? Niste li i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o Njegovom dolasku?
2:20 Jer ste vi naša slava i radost.


3:1 Zato ne mogući više trpeti naumismo sami ostati u Atini,
3:2 I poslasmo Timotija, brata svog i slugu Božijeg, i pomagača svog u jevanđelju Hristovom, da vas utvrdi i uteši u veri vašoj;
3:3 Da se niko ne smete u ovim nevoljama; jer sami znate da smo na to određeni.
3:4 Jer kad bijasmo kod vas kazasmo vam napred da ćemo padati u nevolje, koje i bi, i znate.
3:5 Toga radi i ja ne mogući više trpeti poslah da poznam veru vašu, da vas kako ne iskuša kušač, i da uzalud ne bude trud naš.
3:6 A sad kad dođe Timotije k nama od vas i javi nam vašu veru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas videti, kao i mi vas,
3:7 Zato se utešismo, braćo, vama u svakoj žalosti i nevolji svojoj vašom verom;
3:8 Jer smo mi sad živi kad vi stojite u Gospodu.
3:9 Jer kakvu hvalu možemo dati Bogu za vas, za svaku radost kojom se radujemo vas radi pred Bogom svojim?
3:10 Dan i noć molimo se Bogu preizobilno da vidimo lice vaše, i da ispunimo nedostatak vere vaše.
3:11 A sam Bog i Otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
3:12 A vas Gospod da umnoži, i da imate izobilnu ljubav jedan k drugom i k svima, kao i mi k vama.
3:13 Da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i Ocem našim, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima svetima Njegovim. Amin.


4:1 Dalje, braćo, molimo vas i savetujemo u Hristu Isusu, kao što primiste od nas, kako vam treba živeti i ugađati Bogu, kao što živite, da bivate sve izobilniji.
4:2 Jer znate kakve vam zapovesti dadosmo kroz Gospoda Isusa.
4:3 Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,
4:4 I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,
4:5 A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;
4:6 I da ne prestupate i zakidate u stvari brata svog; jer će Gospod pokajati sve to, kao što vam i pre kazasmo i posvedočismo.
4:7 Jer Bog nas ne dozva na nečistotu, nego u svetost.
4:8 Koji dakle odbacuje, ne odbacuje čoveka nego Boga, koji je dao Svetog Duha svog u vas.
4:9 A za bratoljublje ne treba da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni da se ljubite među sobom,
4:10 Jer to činite sa svom braćom po celoj Makedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još izobilnije činite,
4:11 I da se ljubazno starate da ste mirni, i da gledate svoj posao, i da radite svojim rukama, kao što vam zapovedismo;
4:12 Da se vladate pošteno prema onima što su napolju, i da od njih ništa ne potrebujete.
4:13 Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nada;
4:14 Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s Njim.
4:15 Jer vam ovo kazujemo rečju Gospodnjom da mi koji živimo i ostanemo za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su pomrli.
4:16 Jer će sam Gospod sa zapovešću, sa glasom Arhanđelovim, i s trubom Božjom sići s neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre;
4:17 A potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti.
4:18 Tako utešavajte jedan drugog ovim rečima.


5:1 A za čase i vremena, braćo, nije vam potrebno pisati;
5:2 Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.
5:3 Jer kad kažu: Mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.
5:4 Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane.
5:5 Jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana: nismo noći niti tame.
5:6 Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trezni.
5:7 Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.
5:8 Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trezni i obučeni u oklop vere i ljubavi, i s kacigom nada spasenja;
5:9 Jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svog Isusa Hrista,
5:10 Koji umre za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s Njim živimo.
5:11 Toga radi utešavajte jedan drugog, i popravljajte svaki bližnjeg, kao što i činite.
5:12 Molimo vas pak, braćo, prepoznajte one koji se trude među vama, i nastojnike svoje u Gospodu i učitelje svoje,
5:13 I imajte ih u izobilnoj ljubavi za delo njihovo. Budite mirni među sobom.
5:14 Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utešavajte malodušne, branite slabe, snosite svakog.
5:15 Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;
5:16 Nego svagda idite za dobrim, i među sobom, prema svima.
5:17 Radujte se svagda.
5:18 Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
5:19 Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.
5:20 A sve kušajući dobro držite.
5:21 Uklanjajte se od svakog zla.
5:22 A sam Bog mira da posveti vas cele u svačemu;
5:23 I ceo vaš duh i duša i telo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.
5:24 Veran je Onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.
5:25 Braćo! Molite se Bogu za nas.
5:26 Pozdravite braću svu celivom svetim.
5:27 Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.
5:28 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.