1 | 2 | 3 |


1:1 Od Pavla, sluge Božjeg, a apostola Isusa Hrista po veri izabranih Božjih i po poznanju istine pobožnosti,
1:2 Za nad večnog života, koji obeća nelažni Bog pre vremena večnih,
1:3 A javi u vremena svoja reč svoju propovedanjem, koje je meni povereno po zapovesti Spasitelja našeg Boga,
1:4 Titu, pravom sinu po veri nas obojice, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, Spasa našeg.
1:5 Zato te ostavih u Kritu da popraviš šta je nedovršeno, i da postaviš po svim gradovima sveštenike, kao što ti ja zapovedih,
1:6 Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima vernu decu, koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost.
1:7 Jer vladika treba da je bez mane, kao Božji pristav; ne koji sebi ugađa, ne gnevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom na pogani dobitak;
1:8 Nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist;
1:9 Koji se drži verne reči po nauci, da bude kadar i savetovati sa zdravom naukom, i pokarati one koji se protive.
1:10 Jer ima mnogo neposlušnih, praznogovorljivih, i umom prevarenih, a osobito koji su iz obrezanja,
1:11 Kojima treba usta zatvoriti; koji cele kuće izopačuju učeći šta ne treba, poganog dobitka radi.
1:12 A reče neko od njih, njihov prorok: Krićani svagda lažljivi, zli zverovi, besposleni trbusi.
1:13 Svedočanstvo je ovo istinito; zaradi tog uzroka karaj ih bez šteđenja, da budu zdravi u veri,
1:14 Ne slušajući jevrejske gatalice ni zapovesti ljudi koji se odvraćaju od istine.
1:15 Čistima je sve čisto; a poganima i nevernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savest.
1:16 Govore da poznaju Boga, a delima Ga se odriču; jer su mrski i neposlušni, i ni za kakvo dobro delo valjani.


2:1 A ti govori šta pristoji zdravoj nauci:
2:2 Starcima da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi u veri, u ljubavi, u trpljenju;
2:3 Staricama, takođe, da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,
2:4 Da uče mlade da ljube muževe, da ljube decu,
2:5 Da budu poštene, čiste, dobre domaćice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju.
2:6 Tako i mladiće savetuj da budu pošteni.
2:7 A u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dela, u nauci celost, poštenje,
2:8 Reč zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas.
2:9 Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,
2:10 Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, da nauku Spasitelja našeg Boga ukrašuju u svačemu.
2:11 Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude,
2:12 Učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu,
2:13 Čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista,
2:14 Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.
2:15 Ovo govori, i savetuj, i karaj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire.


3:1 Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovednicima, i gotovi na svako dobro delo;
3:2 Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svim ljudima,
3:3 Jer i mi besmo nekada ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugog.
3:4 A kad se pokaza blagodat i čovekoljublje Spasa našeg Boga,
3:5 Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetog,
3:6 Kog izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našeg,
3:7 Da se opravdamo blagodaću Njegovom, i da budemo naslednici života večnog po nadu.
3:8 Sine Tite! Istinita je reč, i u ovome hoću da utvrđuješ, da se oni koji verovaše Bogu trude i staraju za dobro delo: ovo je korisno ljudima i dobro.
3:9 A ludih zapitkivanja i teftera od plemena, i svađa i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno.
3:10 Čoveka jeretika po prvom i drugom savetovanju kloni se,
3:11 Znajući da se takav izopačio, i greši, i sam je sebe osudio.
3:12 Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da onde zimujem.
3:13 Zinu zakonika i Apola lepo opremi da imaju sve što im treba.
3:14 Ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima, ako gde bude od potrebe da ne budu bez roda.
3:15 Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u veri. Blagodat sa svima vama. Amin.