1 | 2 | 3 |


1:1 Od Pavla i Silvana i Timotija crkvi solunskoj u Bogu Ocu našem i Gospodu Isusu Hristu:
1:2 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:3 Dužni smo svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, kao što treba; jer raste vrlo vera vaša, i množi se ljubav svakog od vas među vama,
1:4 Tako da se mi sami hvalimo vama crkvama Božjima, vašim trpljenjem i verom u svim vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite,
1:5 Za znak pravednog suda Božjeg da se udostojite carstva Božjeg, za koje i stradate.
1:6 Jer je pravedno u Boga da vrati muke onima koji vas muče;
1:7 A vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje
1:8 U ognju plamenom, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista;
1:9 Koji će primiti muku, pogibao večnu od lica Gospodnjeg i od slave Njegove,
1:10 Kad dođe da se proslavi u svetima svojim, i divan da bude u svima koji Ga verovaše; jer se primi svedočanstvo naše među vama u onaj dan.
1:11 Zato se i molimo svagda za vas da vas udostoji Bog naš zvanja, i ispuni svaku radost dobrote i delo vere u sili;
1:12 Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u Njemu, po blagodati Boga našeg i Gospoda Isusa Hrista.


2:1 Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista, i za naš sastanak u Njemu,
2:2 Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni rečju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
2:3 Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli,
2:4 Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
2:5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
2:6 I sad znate šta zadržava da se ne javi u svoje vreme.
2:7 Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
2:8 Pa će se onda javiti bezakonik, kog će Gospod Isus ubiti duhom usta svojih, i iskoreniti svetlošću dolaska svog;
2:9 Kog je dolazak po činjenju sotoninom sa svakom silom, i znacima i lažnim čudesima,
2:10 I sa svakom prevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.
2:11 I zato će im Bog poslati silu prevare, da veruju laži;
2:12 Da prime sud svi koji ne verovaše istini, nego voleše nepravdu.
2:13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! Što vas je Bog od početka izabarao za spasenje u svetinji Duha i veri istine.
2:14 U koje vas dozva jevanđeljem našim, da dobijete slavu Gospoda našeg Isusa Hrista.
2:15 Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili rečju ili iz poslanice naše.
2:16 A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i Otac naš, kome omilesmo i dade nam utehu večnu i nad dobri u blagodati,
2:17 Da uteši srca vaša i da vas utvrdi u svakoj reči i delu dobrom.


3:1 Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da reč Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;
3:2 I da se izbavimo od besputnih i zlih ljudi: jer vera nije sviju.
3:3 A Gospod je veran, koji će vas utvrditi i sačuvati od zla.
3:4 A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovedamo i činite i činićete.
3:5 A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
3:6 Zapovedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našeg Isusa Hrista, da se odvojite od svakog brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.
3:7 Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne živesmo neuredno među vama,
3:8 Niti zabadava hleb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.
3:9 Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.
3:10 Jer kad besmo u vas, ovo vam zapovedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.
3:11 Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i mešaju se u tuđe poslove.
3:12 Takvima zapovedamo i molimo ih u Gospodu našem Isusu Hristu, da mirno radeći svoj hleb jedu.
3:13 A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.
3:14 A ako ko ne posluša reči naše, onog poslanicom naznačite, i ne mešajte se s njima, da se posrami.
3:15 Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga savetujte kao brata.
3:16 A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.
3:17 Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:
3:18 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.