1 | 2 | 3 |


1:1 Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista:
1:2 Blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našeg.
1:3 Budući da su nam sve božanstvene sile Njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem Onog koji nas pozva slavom i dobrodetelji,
1:4 Kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovog sveta.
1:5 I na samo ovo okrenite sve staranje svoje da pokažete u veri svojoj dobrodetelj, a u dobrodetelji razum,
1:6 A u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,
1:7 A u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav.
1:8 Jer kad je ovo u vama, i množi se, neće vas ostaviti lene niti bez ploda u poznanju Gospoda našeg Isusa Hrista.
1:9 A ko nema ovog slep je, i pipa zaboravivši očišćenje od starih svojih greha.
1:10 Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogrešiti nikad;
1:11 Jer vam se tako obilno dopusti ulazak u večno carstvo Gospoda našeg i spasa Isusa Hrista.
1:12 Zato se neću oleniti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini;
1:13 Jer mislim da je pravo dokle sam god u ovom telu da vas budim opominjanjem,
1:14 Znajući da ću skoro telo svoje odbaciti kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos.
1:15 A trudiću se svakako da se i po rastanku mom možete opominjati ovog;
1:16 Jer vam ne pokazasmo sile i dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista po pripovetkama mudro izmišljenim, nego smo sami videli slavu Njegovu.
1:17 Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k Njemu takav glas: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji.
1:18 I ovaj glas mi čusmo gde siđe s neba kad bijasmo s Njim na svetoj gori.
1:19 I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.
1:20 I ovo znajte najpre da nijedno proroštvo književno ne biva po svom kazivanju;
1:21 Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.


2:1 A beše i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će uneti jeresi pogibli, i odricaće se Gospodara koji ih iskupi i dovodiće sebi naglu pogibao.
2:2 I mnogi će poći za njihovim nečistotama kojima će se huliti na put istine.
2:3 I u lakomstvu loviće vas izmišljenim rečima. Njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drema.
2:4 Jer kad Bog ne poštede anđela koji sagrešiše, nego ih metnu u okove mraka paklenog, i predade da se čuvaju za sud;
2:5 I prvog saveta ne poštede, nego sačuvavši samosmoga Noja, propovednika pravde, navede potop na svet bezbožnički;
2:6 I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi, i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali;
2:7 I izbavi pravednog Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja;
2:8 Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona dela, mučaše od dana do dana pravednu dušu;
2:9 Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni;
2:10 A osobito one koji idu za telesnim željama nečistote, i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drhću huleći na slavu.
2:11 Kad anđeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulni sud;
2:12 A oni, kao nerazumna životinja, koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumeju, i u pogibli svojoj propašće
2:13 Primajući platu nepravde. Oni misle da je slast častiti se svaki dan; oni su sramota i greh, koji se hrane svojim prevarama, jedući s vama;
2:14 Imajući oči pune preljubočinstva i neprestanog greha; prelašćujući neutvrđene duše; imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve;
2:15 Ostavivši pravi put, zađoše, i idu putem Valaama Vosorovog, kome omile plata nepravedna;
2:16 Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nemi progovorivši glasom čovečijim zabrani bezumlje prorokovo.
2:17 Ovo su bezvodni izvori, i oblaci i magle koje progone vetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavek.
2:18 Jer govoreći ponosite i lažljive reči prelašćuju na nečistote telesnih želja one koji odskora beže od onih što žive u prevari.
2:19 I obećavaju im slobodu, a sami su robovi pogibli; jer koga ko nadvlada onaj mu i robuje.
2:20 Jer ako odbegnu od nečistote sveta poznanjem Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im poslednje gore od prvog;
2:21 Jer im beše bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovesti koja im je predana.
2:22 Jer im se dogodi istinita pripovest: pas se povraća na svoju bljuvotinu, i: svinja okupavši se, u kaljužu.


3:1 Evo vam, ljubazni, već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum,
3:2 Da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci, i zapovesti svojih apostola od Gospoda i Spasa.
3:3 I ovo znajte najpre da će u poslednje dane doći rugači koji će živeti po svojim željama,
3:4 I govoriti: Gde je obećanje dolaska njegovog? Jer otkako oci pomreše sve stoji tako od početka stvorenja.
3:5 Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila od pre i zemlja iz vode i usred vode Božijom reči.
3:6 Zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe.
3:7 A sadašnja nebesa i zemlja tom istom reči zadržana su te se čuvaju za dan strašnog suda i pogibli bezakonih ljudi.
3:8 Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljadu godina, i hiljadu godina kao jedan dan.
3:9 Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje.
3:10 Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i dela što su na njoj izgoreće.
3:11 Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti,
3:12 Čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božijeg dana, kog će se radi nebesa spaliti i raskopati, i stihije od vatre rastopiti?
3:13 Ali čekamo po obećanju Njegovu novo nebo i novu zemlju, gde pravda živi.
3:14 Zato, ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas On nađe čiste i prave u miru.
3:15 I trpljenje Gospoda našeg držite za spasenje; kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa.
3:16 Kao što govori o ovome i u svima svojim poslanicama, u kojima imaju neke stvari teške razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma, na svoju pogibao.
3:17 A vi, dakle, ljubazni, znajući napred, čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svoje tvrđe;
3:18 Nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našeg i spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u večna vremena. Amin.