1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


1:1 Šta beše ispočetka, šta čusmo, šta videsmo očima svojim, šta razmotrismo i ruke naše opipaše, o reči života:
1:2 I život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam život večni, koji beše u Oca, i javi se nama;
1:3 Šta videsmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.
1:4 I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
1:5 I ovo je obećanje koje čusmo od Njega i javljamo vama, da je Bog videlo, i tame u Njemu nema nikakve.
1:6 Ako kažemo da imamo zajednicu s Njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
1:7 Ako li u videlu hodimo, kao što je On sam u videlu, imamo zajednicu jedan s drugim, i krv Isusa Hrista, Sina Njegovog, očišćava nas od svakog greha.
1:8 Ako kažemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
1:9 Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
1:10 Ako kažemo da ne sagrešismo, gradimo Ga lažom, i reč Njegova nije u nama.


2:1 Dečice moja! Ovo vam pišem da ne grešite; i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika,
2:2 I On očišća grehe naše, i ne samo naše nego i svega sveta.
2:3 I po tom razumemo da Ga poznasmo, ako zapovesti Njegove držimo.
2:4 Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
2:5 A koji drži reč Njegovu, u njemu je zaista ljubav Božija savršena; po tom poznajemo da smo u Njemu.
2:6 Koji govori da u Njemu stoji, i taj treba tako da hodi kao što je On hodio.
2:7 Ljubazni! Ne pišem vam nove zapovesti, nego zapovest staru koju imaste ispočetka. Zapovest stara jeste reč koju čuste ispočetka.
2:8 Opet vam pišem novu zapovest, koja je zaista u Njemu i u vama; jer tama prolazi, i videlo pravo već svetli.
2:9 Koji govori da je u videlu, a mrzi na svog brata, još je u tami.
2:10 Koji ljubi brata svog, u videlu živi, i sablazni u njemu nema.
2:11 A koji mrzi na svog brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kud ide, jer mu tama zaslepi oči.
2:12 Pišem vam, dečice, da vam se opraštaju gresi imena Njegovog radi.
2:13 Pišem vam, oci, jer poznaste Onog koji nema početka. Pišem vam, mladići, jer nadvladaste nečastivog. Pišem vam, deco, jer poznaste Oca.
2:14 Pisah vam, oci, jer poznaste Onog koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i reč Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivog.
2:15 Ne ljubite svet ni šta je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očeve u njemu.
2:16 Jer sve šta je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, nego je od ovog sveta.
2:17 I svet prolazi i želja njegova; a koji tvori volju Božiju ostaje doveka.
2:18 Deco! Poslednje je vreme, i kao što čuste da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je poslednji čas.
2:19 Od nas iziđoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nisu svi od nas.
2:20 I vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve.
2:21 Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego što je znate, i znate da nikakva laž nije od istine.
2:22 Ko je lažljivac osim onog koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist, koji se odriče Oca i Sina.
2:23 Koji se god odriče Sina ni Oca nema; a koji priznaje Sina, i Oca ima.
2:24 Vi, dakle, šta čuste ispočetka u vama neka stoji; ako u vama ostane šta čuste ispočetka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
2:25 I ovo je obećanje koje nam On obeća, život večni.
2:26 Ovo vam pisah za one koji vas varaju.
2:27 I vi pomazanje što primiste od Njega, u vama stoji, i ne trebujete da vas ko uči; nego kako vas to samo pomazanje uči u svemu, i istinito je, i nije laž, i kao što vas nauči ostanite u njemu.
2:28 I sad, dečice, ostanite u Njemu da imamo slobodu kad se javi, i da se ne osramotimo pred Njim o Njegovom dolasku.
2:29 Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od Njega rođen.


3:1 Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo; zato svet ne poznaje nas, jer Njega ne pozna.
3:2 Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga videti kao što jeste.
3:3 I svaki koji ovaj nad ima na Njega, čisti se, kao i On što je čist.
3:4 Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje.
3:5 I znate da se On javi da grehe naše uzme; i greha u Njemu nema.
3:6 Koji god u Njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide Ga niti Ga pozna.
3:7 Dečice! Niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je On pravedan;
3:8 Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela đavolja.
3:9 Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer Njegovo seme stoji u njemu, i ne može grešiti, jer je rođen od Boga.
3:10 Po tome se poznaju deca Božija i deca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svog.
3:11 Jer je ovo zapovest, koju čuste ispočetka, da ljubimo jedan drugog.
3:12 Ne kao što Kain beše od nečastivog i zakla brata svog. I za koji ga uzrok zakla? Jer dela njegova behu zla, a brata mu pravedna.
3:13 Ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas.
3:14 Mi znamo da pređosmo iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
3:15 Svaki koji mrzi na brata svog krvnik je ljudski; i znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večni život.
3:16 Po tom poznasmo ljubav što On za nas dušu svoju položi: mi smo dužni polagati duše za braću.
3:17 Koji dakle ima bogatstvo ovog sveta, i vidi brata svog u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav Božija stoji u njemu?
3:18 Dečice moja! Da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom.
3:19 I po tom doznajemo da smo od istine, i pred Njim tešimo srca svoja.
3:20 Jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našeg i zna sve.
3:21 Ljubazni! Ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
3:22 I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno.
3:23 I ovo je zapovest Njegova da verujemo u ime Sina Njegovog Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugog kao što nam je dao zapovest.
3:24 I koji drži zapovesti Njegove u Njemu stoji, i On u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao.


4:1 LJubazni! Ne verujte svakom duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svet.
4:2 Po ovom poznajte Duha Božijeg, i duha lažnog; svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u telu došao, od Boga je;
4:3 A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u telu došao, nije od Boga: i ovaj je antihristov, za kog čuste da će doći, i sad je već na svetu.
4:4 Vi ste od Boga, dečice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu.
4:5 Oni su od sveta, zato govore od sveta, i svet ih sluša.
4:6 Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, a koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovom poznajemo duha istine i duha prevare.
4:7 Ljubazni! Da ljubimo jedan drugog; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen, i poznaje Boga.
4:8 A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav.
4:9 Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj.
4:10 U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše.
4:11 Ljubazni! Kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugog.
4:12 Boga niko ne vide nikad: ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je Njegova savršena u nama.
4:13 Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao od Duha svog.
4:14 I mi videsmo i svedočimo da Otac posla Sina da se spase svet.
4:15 Koji prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu.
4:16 I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
4:17 Tim se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je On i mi smo na svetu ovom.
4:18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi.
4:19 Da imamo mi ljubav k Njemu, jer On najpre pokaza ljubav k nama.
4:20 Ako ko reče: Ja ljubim Boga, a mrzi na brata svog, laža je; jer koji ne ljubi brata svog, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi?
4:21 I ovu zapovest imamo od Njega: Koji ljubi Boga da ljubi i brata svog.


5:1 Koji god veruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi Onog koji je rodio, ljubi i Onog koji je rođen od Njega.
5:2 Po tom znamo da ljubimo decu Božiju kad Boga ljubimo i Njegove zapovesti držimo.
5:3 Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti Njegove držimo; i zapovesti Njegove nisu teške.
5:4 Jer svaki koji je rođen od Boga pobeđuje svet; i vera je naša ova pobeda koja pobedi svet.
5:5 Ko je koji svet pobeđuje osim onog koji veruje da je Isus Sin Božji?
5:6 Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svedoči, jer je Duh istina,
5:7 Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.
5:8 I troje je što svedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
5:9 Kad primamo svedočanstvo čovečije, svedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svedočanstvo Božije što svedoči za Sina svog.
5:10 Koji veruje Sina Božijeg ima svedočanstvo u sebi; koji ne veruje Bogu načinio Ga je lažom, jer ne verova svedočanstvu koje svedoči Bog za Sina svog.
5:11 I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni; i ovaj život večni u Sinu je Njegovom.
5:12 Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema života.
5:13 Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.
5:14 I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas.
5:15 I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.
5:16 Ako ko vidi brata svog gde greši greh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji greše ne k smrti. Ima greh k smrti: za taj ne govorim da moli.
5:17 Svaka je nepravda greh; i ima greh ne k smrti.
5:18 Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
5:19 Znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu.
5:20 A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.
5:21 Dečice! Čuvajte se od neznaboštva. Amin.