1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


1:1 Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovesti Boga, Spasa našeg i Gospoda Isusa Hrista, nada našeg,
1:2 Timotiju, pravom sinu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našeg i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
1:3 Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad iđah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugačije,
1:4 Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji pre čine prepiranja negoli Božji napredak u veri.
1:5 A namera je zapovesti ljubav od čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne;
1:6 U kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore,
1:7 I hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju.
1:8 A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba.
1:9 Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grešnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskim,
1:10 Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako šta ima protivno zdravoj nauci,
1:11 Po jevanđelju slave blaženog Boga, koje je meni povereno.
1:12 I zahvaljujem Hristu Isusu, Gospodu našem, koji mi daje moć, što me za vernog primi i postavi me u službu,
1:13 Koji sam pre bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih, u neverstvu.
1:14 Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s verom i ljubavi u Hristu Isusu.
1:15 Istinita je reč i svakog primanja dostojna da Hristos Isus dođe na svet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja.
1:16 Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvom pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji Mu hoće verovati za život večni.
1:17 A Caru večnom, Neraspadljivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava va vek veka. Amin.
1:18 Ovu pak zapovest predajem ti, sine Timotije, po pređašnjim proroštvima za tebe: da ratuješ u u njima dobar rat,
1:19 Imajući veru i dobru savest, koju neki odbacivši otpadoše od vere;
1:20 Među kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.


2:1 Molim, dakle, pre svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,
2:2 Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.
2:3 Jer je ovo dobro i prijatno pred Spasiteljem našim Bogom,
2:4 Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine.
2:5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
2:6 Koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme,
2:7 Za koje sam postavljen propovednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u veri i istini.
2:8 Hoću, dakle, da molitve čine ljudi na svakome mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja.
2:9 Tako i žene u pristojnom odelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocenim,
2:10 Nego dobrim delima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.
2:11 Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.
2:12 Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
2:13 Jer je Adam najpre sazdan pa onda Eva;
2:14 I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;
2:15 Ali će se spasti rađanjem dece, ako ostane u veri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.


3:1 Istinita je reč: ako ko vladičanstvo želi dobru stvar želi.
3:2 Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vredan da uči;
3:3 Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac;
3:4 Koji svojim domom dobro upravlja, koji ima poslušnu decu sa svakim poštenjem;
3:5 A ako ko ne ume svojim domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju?
3:6 Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud đavolji.
3:7 A valja da ima i dobro svedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju.
3:8 Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,
3:9 Koji imaju tajnu vere u čistoj savesti.
3:10 A i ovi da se kušaju najpre, pa onda da služe, ako su bez mane.
3:11 Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trezne, verne u svemu.
3:12 đakoni da bivaju jedinih žena muževi, koji dobro upravljaju decom i svojim domovima.
3:13 Jer koji dobro služe oni dobijaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u veri Isusa Hrista.
3:14 Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.
3:15 Ako li se zabavim, da znaš kako treba živeti u domu Božijem, koji je crkva Boga Živoga, stup i tvrđa istine.
3:16 I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u telu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovedi se neznabošcima, verova se na svetu, uznese se u slavi.


4:1 A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske,
4:2 U licemerju laža, žigosanih na svojoj savesti,
4:3 Koji zabranjuju ženiti se, i zapovedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vernima i onima koji poznaše istinu.
4:4 Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću.
4:5 Jer se osvećuje rečju Božijom i molitvom.
4:6 Ovo sve kazujući braći bićeš dobar sluga Isusa Hrista, odgajen rečima vere i dobrom naukom koju si primio.
4:7 A poganih i bapskih gatalica kloni se; a obučavaj se u pobožnosti.
4:8 Jer telesno obučavanje malo je korisno, a pobožnost je korisna za svašta, imajući obećanje života sadašnjeg i onog koji ide.
4:9 Ovo je istinita reč i dostojna svakog primanja.
4:10 Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga Živog, koji je Spasitelj svim ljudima, a osobito vernima.
4:11 Ovo zapovedaj i uči.
4:12 Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost; nego budi ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti.
4:13 Dokle dođem pazi na čitanje, utešavanje i učenje.
4:14 Ne pusti u nemar dar u sebi koji ti je dan po proroštvu metnuvši starešine ruke na tebe.
4:15 U ovom se poučavaj, u ovom stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu.
4:16 Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo čineći spašćeš i samog sebe i one koji te slušaju.


5:1 Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momcima kao braći;
5:2 Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.
5:3 Udovice poštuj, koje su prave udovice.
5:4 Ako li koja udovica ima decu ili unučad, da se uče najpre svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
5:5 A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.
5:6 A koja živi u sladostima, živa je umrla.
5:7 I ovo zapovedaj, da budu bez mane.
5:8 Ako li ko za svoje, a osobito za domaće, ne promišlja, odrekao se vere, i gori je od neznabošca.
5:9 A udovica da se ne prima mlađa od šezdeset godina, i koja je bila jednom mužu žena;
5:10 I koja ima svedočanstvo u dobrim delima, ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom.
5:11 A mladih udovica prođi se; jer kad pobesne protiv Hrista, hoće da se udaju,
5:12 I imaju greh što prvu veru odbaciše.
5:13 A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore šta ne treba.
5:14 Hoću, dakle, da se mlade udovice udaju, decu rađaju, kuću kuće, a nikakav uzrok da ne daju protivniku za huljenje.
5:15 Jer se, evo, neke okrenuše za sotonom.
5:16 Ako koji verni ili verna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosađuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.
5:17 A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u reči i u nauci.
5:18 Jer pismo govori: Volu koji vrše ne zavezuj usta, i: Radin je dostojan svoje plate.
5:19 Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svedoka.
5:20 A koji greše pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah.
5:21 Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izabranim Njegovim anđelima da ovo držiš bez licemerja, ne čineći ništa po hateru.
5:22 Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tuđe grehe. Drži sebe čista.
5:23 Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti.
5:24 A nekih su ljudi gresi poznati koji napred vode na sud, a nekih idu za njima.
5:25 Tako su i dobra dela poznata, i koja su drugačija ne mogu se sakriti.


6:1 Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojim gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.
6:2 A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su verni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i savetuj.
6:3 Ako li ko drugačije uči, i ne pristaje na zdrave reči Gospoda našeg Isusa Hrista i na nauku pobožnu,
6:4 Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznih prepiranja, oda šta postaje zavist, svađa, huljenje, zle misli,
6:5 Zaludna prepiranja onakvih ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takvih.
6:6 Ali jeste velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
6:7 Jer ništa ne donesosmo na ovaj svet, dakle ne možemo ništa ni odneti.
6:8 A kad imamo hranu i odeću, ovim da budemo dovoljni.
6:9 A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čoveka u propast i pogibao.
6:10 Jer je koren svih zala srebroljublje kome neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike.
6:11 A ti, o čoveče Božiji! Beži od ovog, a idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, krotosti.
6:12 Bori se u dobroj borbi vere, muči se za večni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogim svedocima.
6:13 Zapovedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje,
6:14 Da držiš zapovest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista,
6:15 Koji će u svoje vreme pokazati, Blaženi i jedini Silni Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima,
6:16 Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kog niko od ljudi nije video, niti može videti, kome čast i država večna. Amin.
6:17 Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga Živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;
6:18 Neka dobro čine, neka se bogate u dobrim delima, neka budu podašni, zajednični,
6:19 Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život večni.
6:20 O Timotije! Sačuvaj što ti je predano, kloni se poganih, praznih razgovora i prepiranja lažno nazvanog razuma,
6:21 Kojim se neki hvaleći otpadoše od vere. Blagodat s tobom. Amin.