1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


1:1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vernima u Hristu Isusu:
1:2 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:3 Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima kroz Hrista;
1:4 Kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi,
1:5 Odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,
1:6 Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u Ljubaznome,
1:7 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom, i oproštenje greha, po bogatstvu blagodati Njegove,
1:8 Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,
1:9 Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju napred pokaza u Njemu,
1:10 Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u Njemu,
1:11 Kroz kog i naslednici postasmo, napred određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savetu volje svoje,
1:12 Da bismo bili na hvalu slave Njegove, mi koji smo se napred uzdali u Hrista,
1:13 Kroz kog i vi, čuvši reč istine, jevanđelje spasenja svog, u kome i verovavši zapečatiste se Svetim Duhom obećanja,
1:14 Koji je zalog nasledstva našeg za izbavljenje tečevine na hvalu slave Njegove.
1:15 Zato i ja čuvši vašu veru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,
1:16 Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojim molitvama,
1:17 Da Bog Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da Ga poznate,
1:18 I bistre oči srca vašeg da biste mogli videti koje je nad Njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave nasledstva Njegova u svetima,
1:19 I kakva je izobilna veličina sile Njegove na nama koji verujemo po činjenju prevelike sile Njegove,
1:20 Koju učini u Hristu, kad Ga podiže iz mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
1:21 Nad svim poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakim imenom što se može nazvati, ne samo na ovom svetu nego i na onom koji ide.
1:22 I sve pokori pod noge Njegove, i Njega dade za glavu crkvi, nad svima,
1:23 Koja je telo Njegovo, punina Onog koji sve ispunjava u svemu.


2:1 I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grehe svoje,
2:2 U kojima nekad hodiste po veku ovog sveta, po knezu koji vlada u vetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
2:3 U kojima i mi svi živesmo nekada po željama tela svog, čineći volju tela i pomisli, i bejasmo rođena deca gneva, kao i ostali;
2:4 Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,
2:5 I nas koji bejasmo mrtvi od grehova ožive s Hristom (blagodaću ste spaseni),
2:6 I s Njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.
2:7 Da pokaže u vekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
2:8 Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božji,
2:9 Ne od dela, da se niko ne pohvali.
2:10 Jer smo Njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo.
2:11 Zato se opominjite da vi koji ste nekada po telu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onih koji su se zvali po telu obrezanje, koje se rukom radilo,
2:12 Da bejaste u ono vreme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjevog, i bez dela u zavetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svetu:
2:13 A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekada bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.
2:14 Jer je On mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, telom svojim,
2:15 Zakon zapovesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednog novog čoveka, čineći mir;
2:16 I da pomiri s Bogom oboje u jednom telu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
2:17 I došavši propovedi u jevanđelju mir vama dalekima i onima koji su blizu.
2:18 Jer On dovede k Ocu oboje u jednom duhu.
2:19 Tako dakle više niste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
2:20 Nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hristos,
2:21 Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
2:22 Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božji u duhu.


3:1 Toga sam radi ja, Pavle, sužanj Isusa Hrista za vas neznabošce,
3:2 Budući da čuste službu blagodati Božije koja je meni dana među vama,
3:3 Da se meni po otkrivenju kaza tajna; kao što gore napisah ukratko,
3:4 Odakle možete čitajući poznati moj razum u tajni Hristovoj,
3:5 Koja se u drugim naraštajima ne kaza sinovima čovečijim, kako se sad otkri svetim Njegovim apostolima i prorocima Duhom Svetim;
3:6 Da neznabošci kroz jevanđelje postanu sunaslednici i sutelesnici i zajedničari u obećanju Njegovom u Hristu Isusu,
3:7 Kome postadoh sluga po daru blagodati Božje, koja mi je dana po činjenju sile njegove.
3:8 Meni najmanjem od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo,
3:9 I da otkrijem svima šta je služba tajne od postanja sveta sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista;
3:10 Da se kroz crkvu sad obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božija,
3:11 Po naredbi vekova, koju učini u Hristu Isusu, Gospodu našem,
3:12 U kome imamo slobodu i pristup u nadu verom Njegovom.
3:13 Zato vas molim da se ne oslabite zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.
3:14 Toga radi priklanjam kolena svoja pred Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista,
3:15 Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu,
3:16 Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom Njegovim za unutrašnjeg čoveka,
3:17 Da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni;
3:18 Da biste mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina,
3:19 I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom.
3:20 A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
3:21 Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vek veka. Amin.


4:1 Molim vas dakle ja sužanj u Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašem zvanju u koje ste pozvani,
4:2 Sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugog u ljubavi,
4:3 Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;
4:4 Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svog.
4:5 Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje,
4:6 Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.
4:7 A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristovog.
4:8 Zato govori: Izišavši na visinu zaplenio si plen, i dade dare ljudima.
4:9 A šta iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mesta zemlje?
4:10 Koji siđe to je Onaj koji i iziđe više svih nebesa da ispuni sve.
4:11 I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
4:12 Da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristovog;
4:13 Dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božijeg, u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove;
4:14 Da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare;
4:15 Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u Onome koji je glava, Hristos.
4:16 Iz kog je sve telo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom, da jedno drugom pomaže dobro po meri svakog uda, i čini da raste telo na popravljanje samog sebe u ljubavi.
4:17 Ovo dakle govorim i svedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svog,
4:18 Koji imaju smisao tamom pokriven, i udaljeni su od života Božijeg za neznanje koje je u njima, za okamenjenje srca svojih;
4:19 Koji ostavivši poštenje predadoše se besramnosti, na činjenje svake nečistote i lakomstva.
4:20 Ali vi tako ne poznaste Hrista;
4:21 Jer Ga čuste i u Njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,
4:22 Da odbacite, po prvom življenju, starog čoveka, koji se raspada u željama prevarljivim;
4:23 I da se obnovite duhom uma svog,
4:24 I obučete u novog čoveka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
4:25 Zato odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim; jer smo udi jedan drugom.
4:26 Gnevite se i ne grešite; sunce da ne zađe u gnevu vašem.
4:27 Niti dajte mesta đavolu.
4:28 Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojim da ima šta davati potrebnome.
4:29 Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo šta je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju.
4:30 I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja.
4:31 Svaka gorčina, i gnev, i ljutina, i vika, i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.
4:32 A budite jedan drugom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.


5:1 Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna deca,
5:2 I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.
5:3 A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;
5:4 Tako i sramotne i lude reči, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.
5:5 Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dela u carstvu Hrista i Boga.
5:6 Niko da vas ne vara praznim rečima; jer ovih radi ide gnev Božji na sinove nepokornosti.
5:7 Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.
5:8 Jer bijaste nekada tama, a sad ste videlo u Gospodu: kao deca videla živite;
5:9 Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
5:10 Istražujte šta je Bogu ugodno.
5:11 I ne pristajte na bezrodna dela tame, nego još karajte.
5:12 Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
5:13 A sve za šta se kara, videlo objavljuje; jer sve što se objavljuje, videlo je;
5:14 Zato govori: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos.
5:15 Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri;
5:16 Pazite na vreme, jer su dani zli,
5:17 Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božija.
5:18 I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
5:19 Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu;
5:20 Zahvaljujući za svašta u ime Gospoda našeg Isusa Hrista Bogu i Ocu;
5:21 Slušajući se među sobom u strahu Božijem.
5:22 Žene! Slušajte svoje muževe kao Gospoda.
5:23 Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tela.
5:24 No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
5:25 Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
5:26 Da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči;
5:27 Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane.
5:28 Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samog ljubi.
5:29 Jer niko ne omrznu kad na svoje telo, nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu.
5:30 Jer smo udi tela njegovog, od mesa Njegovog, i od kostiju Njegovih.
5:31 Toga radi ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.
5:32 Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
5:33 Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samog; a žena da se boji svog muža.


6:1 Deco! Slušajte svoje roditelje u Gospodu: jer je ovo pravo.
6:2 Poštuj oca svog i mater: ovo je prva zapovest s obećanjem:
6:3 Da ti blago bude, i da živiš dugo na zemlji.
6:4 I vi očevi! Ne razdražujte decu svoju, nego ih gajite u nauci i u strahu Gospodnjem.
6:5 Sluge! Slušajte gospodare svoje po telu, sa strahom i drhtanjem, u prostoti srca svog, kao i Hrista;
6:6 Ne samo pred očima radeći kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca.
6:7 Dragovoljno služite, kao Gospodu a ne kao ljudima,
6:8 Znajući da svaki što učini dobro ono će i primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.
6:9 I vi gospodari, tako činite njima ostavljajući pretnje, znajući da je i vama samim i njima Gospodar na nebesima, i On ne gleda ko je ko.
6:10 A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine Njegove.
6:11 Obucite se u sve oružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskog:
6:12 Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba.
6:13 Toga radi uzmite sve oružje Božije, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.
6:14 Stanite dakle opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,
6:15 I obuvši noge u pripravu jevanđelja mira;
6:16 A svrh svega uzmite štit vere o koji ćete moći pogasiti sve raspaljene strele nečastivog;
6:17 I kacigu spasenja uzmite, i mač duhovni koji je reč Božija.
6:18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete,
6:19 I za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja,
6:20 Za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.
6:21 A da i vi znate kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubazni brat i verni sluga u Gospodu,
6:22 Kog poslah k vama za to isto da znate kako smo mi, i da uteši srca vaša.
6:23 Mir braći i ljubav s verom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista.
6:24 Blagodat sa svima koji ljube Gospoda našeg Isusa Hrista jednako. Amin.