1 | 2 | 3 | 4 |


1:1 Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima:
1:2 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
1:3 Zahvaljujem Bogu svom kad se god opomenem vas,
1:4 Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
1:5 Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvog dana i do danas;
1:6 Uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
1:7 Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojim i u odgovoru i potvrđivanju jevanđelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati.
1:8 Jer Bog mi je svedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,
1:9 I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji,
1:10 Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,
1:11 Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.
1:12 Hoću, pak, da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak jevanđelja,
1:13 Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod svih ostalih da su moji okovi za Hrista.
1:14 I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojim većma smeju govoriti reč Božiju bez straha.
1:15 Istina, jedni iz zavisti i svađe, a jedni od dobre volje Hrista propovedaju.
1:16 Tako ovi, uprkos, Hrista objavljuju nečisto, misleći da će naneti žalost mojim okovima;
1:17 A ovi iz ljubavi, znajući da za odbranu jevanđelja ležim u tamnici.
1:18 Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propoveda; i zato se radujem, a i radovaću se;
1:19 Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.
1:20 Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postideti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u telu mom, bilo životom ili smrću.
1:21 Jer je meni život Hristos, a smrt dobitak.
1:22 A kad mi življenje u telu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.
1:23 A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo;
1:24 Ali ostati u telu potrebnije je vas radi.
1:25 I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod svih vas na vaš napredak i radost vere,
1:26 Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dođem.
1:27 Samo živite kao što se pristoji jevanđelju Hristovom, da vas vidim kad dođem ili ako vam ne dođem da čujem za vas da stojite u jednom duhu i jednodušno borite se za veru jevanđelja,
1:28 I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenja, i to od Boga;
1:29 Jer se vama darova, Hrista radi, ne samo da Ga verujete nego i da stradate za Nj,
1:30 Imajući onu istu borbu kakvu u meni videste i sad čujete za mene.


2:1 Ako ima dakle koje poučenje u Hristu, ili ako ima koja uteha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milost,
2:2 Ispunite moju radost, da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni i jednomisleni:
2:3 Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugog većeg od sebe.
2:4 Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugih.
2:5 Jer ovo da se misli među vama šta je i u Hristu Isusu,
2:6 Koji, ako je i bio u obličju Božijem, nije se otimao da se uporedi s Bogom;
2:7 Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek.
2:8 Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.
2:9 Zato i Bog Njega povisi, i darova Mu ime koje je veće od svakog imena.
2:10 Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom;
2:11 I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Oca.
2:12 Tako, ljubazni moji, kao što me svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nisam kod vas, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem.
2:13 Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što Mu je ugodno.
2:14 Sve činite bez vike i premišljanja.
2:15 Da budete pravi i celi, deca Božja bez mane usred roda nevaljalog i pokvarenog, u kome svetlite kao videla na svetu,
2:16 Pridržavajući reč života, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud.
2:17 No ako i žrtvovan budem na žrtvu i službu vere vaše, radujem se, i radujem se s vama svima.
2:18 Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni.
2:19 A nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija, da se i ja razveselim razabravši kako ste vi.
2:20 Jer nijednog nemam jednake misli sa sobom koji se upravo brine za vas.
2:21 Jer svi traže šta je njihovo, a ne šta je Hrista Isusa.
2:22 A njegovo poštenje poznajete, jer kao dete ocu sa mnom je poslužio u jevanđelju.
2:23 Njega, dakle, nadam se da ću poslati odmah kako razberem šta je za mene.
2:24 A nadam se u Gospodu da ću i sam skoro doći k vama.
2:25 Ali nađoh za potrebno da pošaljem k vama brata Epafrodita, svog pomagača i drugara u vojevanju, a vašeg poslanika i slugu moje potrebe;
2:26 Jer željaše od srca vas sve da vidi, i žaljaše što ste čuli da je bolovao.
2:27 Jer beše bolestan do smrti; no Bog pomilova ga, ne samo njega nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost.
2:28 Zato ga poslah skorije, da se obradujete kad ga opet vidite, i meni da olakša malo.
2:29 Primite ga, dakle, u Gospodu sa svakom radosti, i takve poštujte;
2:30 Jer za delo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život da naknadi u službi mojoj što vas nemam.


3:1 A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer sve jedno da vam pišem meni nije dosadno, a vama je potrebno.
3:2 Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslenika, čuvajte se od sečenja.
3:3 Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo.
3:4 Premda bih se i ja mogao uzdati u telo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još većma,
3:5 Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izrailjevog, kolena Venijaminovog, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej.
3:6 Po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane.
3:7 No šta mi beše dobitak ono primih za štetu Hrista radi.
3:8 Jer sve držim za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa Gospoda svog, kog radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem,
3:9 I da se nađem u Njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri;
3:10 Da poznam Njega i silu vaskrsenja Njegovog i zajednicu Njegovih muka, da budem nalik na smrt Njegovu,
3:11 Da bih, kako dostigao u vaskrsenje mrtvih;
3:12 Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego teram ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus.
3:13 Braćo! Ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim: Šta je ostrag zaboravljam, a za onim što je napred sežem se,
3:14 I trčim k belezi, k daru gornjeg zvanja Božijeg u Hristu Isusu.
3:15 Koji smo god dakle savršeni ovako da mislimo; ako li šta drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti.
3:16 Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onom pravilu da živimo.
3:17 Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled.
3:18 Jer mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristovog;
3:19 Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, i slava u sramu njihovom, koji zemaljski misle.
3:20 Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i Spasitelja očekujemo Gospoda svog Isusa Hrista,
3:21 Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave Njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.


4:1 Zato, braćo moja ljubazna i poželjena, radosti i venče moj! Tako stojte u Gospodu, ljubazni.
4:2 Evodiju molim, i Sintihiju molim da jedno misle u Gospodu,
4:3 Da, molim i tebe, druže pravi, pomaži njima koji se u jevanđelju trudiše sa mnom, i Klementom, i s ostalima pomagačima mojim, kojih su imena u knjizi života.
4:4 Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se.
4:5 Krotost vaša da bude poznata svim ljudima.
4:6 Gospod je blizu. Ne brinite se nizašta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.
4:7 I mir Božji, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.
4:8 A dalje, braćo moja, šta je god istinito, šta je god pošteno, šta je god pravedno, šta je god prečisto, šta je god preljubazno, šta je god slavno, i još ako ima koja dobrodetelj, i ako ima koja pohvala, to mislite,
4:9 Što i naučiste, i primiste i čuste, i videste u meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.
4:10 Obradovah se, pak, vrlo u Gospodu što se opet opomenuste starati se za mene; kao što se i staraste, ali se nezgodnim vremenom zadržaste.
4:11 Ne govorim zbog nedostatka, jer se ja navikoh biti dovoljan onim u čemu sam.
4:12 Znam se i poniziti, znam i izobilovati; u svemu i svakojako navikoh, i sit biti, i gladovati, i izobilovati, i nemati.
4:13 Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.
4:14 Ali dobro učiniste što se primiste moje nevolje.
4:15 A znate i vi, Filibljani, da od početka jevanđelja, kad iziđoh iz Makedonije, nijedna mi crkva ne prista u stvar davanja i uzimanja osim vas jednih;
4:16 Jer i u Solun i jednom i drugom poslaste mi u potrebu moju.
4:17 Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda koji se množi na korist vašu.
4:18 A ja sam primio sve i imam izobila. Ispunio sam se primivši od Epafrodita šta ste mi poslali, slatki miris, prilog prijatan, ugodan Bogu.
4:19 A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svom u slavi, u Hristu Isusu.
4:20 A Bogu i Ocu našem slava va vek veka. Amin.
4:21 Pozdravite svakog svetog u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća što su sa mnom.
4:22 Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito koji su iz doma Ćesarevog.
4:23 Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.