1 |


1:1 Od Jude, Isusa Hrista sluge, a brata Jakovljevog, zvanima, koji su osvećeni Bogom Ocem i održani Isusom Hristom:
1:2 Milost i mir i ljubav da vam se umnoži.
1:3 Ljubazni! Starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenje, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu veru, koja je jedanput dana svetima.
1:4 Jer se uvukoše neki bezbožni ljudi, koji su davno određeni na ovo suđenje, i Boga našeg blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinog Gospodara Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista odriču se.
1:5 Ali ću vam napomenuti, kad i vi znate ovo jedanput, da Gospod izbavi narod iz zemlje misirske, potom pogubi one koji ne verovaše.
1:6 I anđele koji ne držaše svoje starešinstvo nego ostaviše svoj stan čuva u večnim okovima pod mrakom za sud velikog dana.
1:7 Kao što Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koji su se prokurvali onako kao i oni, i hodili za drugim mesom, postaviše se ugled i muče se u večnom ognju:
1:8 Tako dakle i ovi što sanjajući telo pogane, a poglavarstva se odriču, i na slavu hule.
1:9 A Mihailo Arhanđel, kad se prepiraše s đavolom i govoraše za Mojsijevo telo, ne smeše prokleti sud da izgovori, nego reče: Gospod neka ti zapreti.
1:10 A ovi hule na ono što ne znadu; a šta znadu po prirodi kao nerazumna životinja, u onom se raspadaju.
1:11 Teško njima! Jer putem Kainovim pođoše i u prevaru Valamove plate padoše, i u buni Korejevoj izgiboše.
1:12 Ovo su oni što pogane vaše milostinje jedući s vama bez straha i gojeći se; oblaci bezvodni, koje vetrovi raznose; jesenska drveta nerodljiva, koja su dvaput umrla, i iz korena iščupana;
1:13 Besni valovi morski, koji se pene svojim sramotama, zvezde lažne, kojima se čuva mrak večne tame.
1:14 Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: Gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih
1:15 Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše na Nj.
1:16 Ovo su nezadovoljni vikači, koji po željama svojim žive, i usta njihova govore ponosite reči, i za dobitak gledaju ko je ko.
1:17 A vi, ljubazni, opominjite se reči koje napred kazaše apostoli Gospoda našeg Isusa Hrista,
1:18 Jer vam kazaše da će u poslednje vreme postati rugači, koji će hoditi po svojim željama i bezbožnostima.
1:19 Ovo su oni što se odvajaju (od jedinosti vere), i jesu telesni, koji duha nemaju.
1:20 A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom verom, i molite se Bogu Duhom Svetim.
1:21 I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milosti Gospoda našeg Isusa Hrista za život večni.
1:22 I tako razlikujući jedne milujte.
1:23 A jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite; a karajte sa strahom, mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela.
1:24 A Onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane, i postaviti prave pred slavom svojom u radosti,
1:25 Jedinom premudrom Bogu i Spasu našem, kroz Isusa Hrista Gospoda našeg, slava i veličanstvo, država i vlast pre sviju vekova i sad i u sve vekove. Amin.